Ekspertyzy techniczne

Opracowania związane z oceną sprawności technicznej, wykonujemy opierając się na wytycznych określonych w Prawie Budowlanym oraz normach branżowych związanych z eksploatacją kominów. Opracowania w formie przeglądów okresowych oraz ekspertyz, wykonywane są w celu określenia stanu technicznego obiektu wraz z podaniem zaleceń dotyczących dalszej bezpiecznej eksploatacji.

Ekspertyzy, oceny stanu technicznego, przeglądy okresowe.

Kominy stalowe

 • przeglądy metodami alpinistycznymi trzonów stalowych, 
 • ultradźwiękowy pomiar grubości blach trzonu metodami nieniszczącymi 
 • przegląd stanu technicznego połączeń spawanych i śrubowych
 • przegląd osprzętu komina (drabiny, podesty, konstrukcje wsporcze, odciągi)
 • przegląd konstrukcji wsporczej lub odciągów 
 • korekta naciągu i wyznaczanie sił w odciągach linowych.
 • przegląd stanu technicznego zabezpieczenia antykorozyjnego.
 • wykonanie badań pionowości osi komina
 • badania skuteczności uziemienia instalacji odgromowej
 • pomiary instalacji (elektrycznej, oświetleniowej)
 • obliczenia sprawdzające statykę komina 
 • analiza statyczna konstrukcji pod kątem dodatkowego obciążenia (montaż anten)
 • wykonanie dokumentacji fotograficznej
 • opracowanie wytycznych remontowych zapewniających dalszą bezpieczną eksploatację

Kominy ceramiczne

 • przeglądy oraz inwentaryzacje uszkodzeń płaszcza zewnętrznego metodami alpinistycznymi.
 • przegląd i ocena powierzchni drąży kominowej.
 • przegląd osprzętu stalowego komina (drabiny komunikacyjne, obręcze stalowe, podesty, płyty ociekowe głowicy)  
 • wykonanie badań pionowości osi komina
 • badania skuteczności uziemienia instalacji odgromowej
 • pomiary instalacji (elektrycznej, oświetleniowej)
 • obliczenia sprawdzające statykę komina 
 • analiza statyczna konstrukcji pod kątem dodatkowego obciążenia (montaż anten)
 • wykonanie dokumentacji fotograficznej
 • opracowanie wytycznych remontowych zapewniających dalszą bezpieczną eksploatację

Kominy żelbetowe

 • przeglądy oraz inwentaryzacje uszkodzeń trzonu żelbetowego metodami alpinistycznymi.
 • sporządzenie inwentaryzacji uszkodzeń płaszcza 
 • pobranie próbek betonu (wykonanie odwiertów) wraz z określeniem własności fizyko-chemiczne betonu
 • badania sklerometryczne betonu
 • rewizja i ocena drąży kominowej wraz z sprawdzeniem stanu dylatacji.
 • wykonanie badań pionowości osi komina
 • badania skuteczności uziemienia instalacji odgromowej
 • pomiary instalacji (elektrycznej, oświetleniowej)
 • obliczenia sprawdzające statykę komina 
 • analiza statyczna konstrukcji pod kątem dodatkowego obciążenia (montaż anten, montaż zwężki)
 • wykonanie dokumentacji fotograficznej
 • opracowanie wytycznych remontowych zapewniających dalszą bezpieczną eksploatację
 • opracowanie technologii naprawy konstrukcji 
 • wykonanie projektów oznakowania przeszkodowego dziennego oraz nocnego komina
 • opracowania rozwiązań technicznych przy zmianie sposobu opalania, wprowadzeniu spalin odsiarczonych, montażu zwężki.

Maszty i wieże  

 • przeglądy metodami alpinistycznymi 
 • przegląd stanu technicznego połączeń spawanych i śrubowych
 • przegląd osprzętu (ciągi komunikacyjne, podesty, odciągi)
 • pomiary instalacji (odgromowej, elektrycznej, oświetleniowej)
 • korekta naciągu i wyznaczanie sił w odciągach linowych.
 • przeglądy i ocena stanu odciągów linowych.
 • korekta naciągu lin w odniesieniu do pionowości osi obiektu.
 • wymiana i smarowanie lin odciągowych.
 • naprawy i serwisowanie mechanizmów napinających
 • wykonanie dokumentacji fotograficznych.
 • obliczenia sprawdzające statykę.
 • opracowanie wytycznych remontowych zapewniających dalszą bezpieczną eksploatację